นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PRIVACY POLICY)

เว็บไซต์ของเรา READS4FAMILIES.COM เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการ คือ เจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า READS4FAMILIES.COM
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM ไม่ว่าจะเป็นหน้าใด ๆ ก็ตาม

เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชม และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

READS4FAMILIES.COM เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์และการโฆษณา
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และวิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM จัดเก็บ

เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยผ่านการใช้บริการเว็บไซต์และการลงทะเบียน สำหรับข้อมูลที่เราจัดเก็บ มีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • อีเมลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์และปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM

เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIE POLICY) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์และบริการจากบุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • GOOGLE ANALYTICS
 • LINE TAG
 • YOUTUBE EMBEDDED

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ คุกกี้บางประเภทและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากหน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมดได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ออกจากเว็บบราวเซอร์ โดยเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกำหนดนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่น เพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ ดังนั้น เราขอให้ท่านศึกษา นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อน และหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ READS4FAMILIES.COM ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือองค์กรภายนอกที่ได้รับข้อมูลจากท่าน ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่าน พิจารณาการยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ READS4FAMILIES.COM และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อทางเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • READS4FAMILIES.COM

จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดย READS4FAMILIES.COM